Bestuur Heemkundekring Bergh 2015

Geplaatst op zondag 1 maart 2015 om 21:12

Het bestuur van de Heemkundekring Bergh bestaat uit totaal negen bestuursleden, stuk voor stuk enthousiastelingen die, met een groot hart voor cultuur en historie, de kar van de grootste vereniging van ‘s-Heerenberg willen trekken.

De bestuursleden zijn: Edwin Zweers | Gerard Booms | Frits Frauenfelder | Peter Brücker | Jos Mijnen | Johan Lukkassen | Ruth Esselink-Mijnen | Ben Bisseling | Otto Smits.

Omdat de meeste van onze leden het voltallige bestuur normaalgesproken alleen zien tijdens de nieuwjaarsreceptie en de algemene ledenvergadering, hier meer inzicht geven in de werkwijzen en taken van de diverse bestuursleden.

Allereerst is daar het dagelijks bestuur dat bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Enkele taken van de voorzitter (Edwin Zweers) zijn het coördineren van de activiteiten van het dagelijks bestuur, het voorzitten van de maandelijkse bestuursvergaderingen, het fungeren als onderhandelaar namens de HKB met derden, het optreden als woordvoerder bij officiële gelegenheden. Hij is verantwoordelijk voor het ten uitvoer bren- gen van de kerntaken zoals vastgelegd in de statuten, maar bovenal is de voorzitter het gezicht van de HKB naar buiten.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door onze vice-voorzitter (Gerard Booms). Behalve vervanging bij de hierboven genoemde activiteiten is de vice-voorzitter in zijn functie ook verantwoordelijk voor het beheer over het Heemkundehuus, het organiseren van praktische ondersteuning en het bijhouden van de digitale agenda.

De secretaris (Frits Frauenfelder) van de vereniging heeft als meest belangrijke taken het notuleren van de maandelijkse bestuurs- vergaderingen, het presenteren van de jaar- verslagen op de algemene ledenvergadering. De secretaris is tevens het postadres voor de vereniging dat wil zeggen hij is verantwoordelijk voor het verwerken en vastleggen van alle inkomende- en uitgaande post, het verspreiden ervan aan de medebestuursleden of indien noodzakelijk het agenderen voor de bestuursvergaderingen. Bij de secretaris zijn tevens in beheer alle stukken van de Kamer van Koophandel, de oprichtingsakte, statuten en andere formele documenten. De secretaris is tevens verantwoordelijk voor het samenstellen van het dienstrooster voor onze huisbewaarders en communiceert zowel intern als extern de e-mails die binnenkomen op het e-mailadres van de vereniging.

Als derde lid van het dagelijks bestuur is de onontbeerlijke functie van de penningmeester (Peter Brücker). Hij is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging en stichting, het opstellen van de begrotingen, het tijdig innen van contributies, ledenbijdragen en sponsorgelden, maar ook verantwoordelijk voor het tijdig betalen van facturen aan derden.

Het bijhouden van het ledenbestand behoort tevens tot de verantwoordelijkheden van de penningmeester. Ten behoeve van de presentatie op de algemene ledenvergadering stelt hij de jaarrekening op die vervolgens door hem aan de kascontrole commissie wordt aangeboden. Voor het afleggen van zijn financiële verantwoording woont de penningmeester de maandelijkse bestuursvergaderingen bij.

Het Heemkundekring-bestuur neemt in afvaardiging ook deel aan de monumentencommissie van de Gemeente Montferland, het Erfgoed-centrum Achterhoek Liemers en het regionaal overleg met oudheidkundige verenigingen.

Naast deze drie leden van het dagelijks bestuur prijst de HKB zich gelukkig met zes verdere bestuursleden die elk fungeren als vertegenwoordiger voor een of meerdere van onze werkgroepen. Ben Bisseling, Johan Lukkassen, Jos Mijnen, Otto Smits, Gerard Booms en Ruth Esselink-Mijnen. Deze werkgroepen zijn de redactie van Old Ni-js, de foto- en filmgroep, de archeolo- giegroep, de diverse veldwerkgroepen, de dialectwerkgroep, de IT werkgroep en de midwinterhoorngroep. Op deze manier is er altijd een korte commu- nicatielijn tussen het bestuur en de diverse werkgroepen.

Naast deze officiële werkgroepen zijn er nog vele vrijwilligers die volgens dienstrooster fungeren als huisvaders of moeders tijdens de openstelling van het Heemkundehuus op de maandagavonden. Ook willen wij graag de vrijwilligers benoemen die de huis-aan-huis verspreiding van ons lijfblad Old Ni-js op zich nemen.

Zeker mag ook niet worden vergeten dat het Heemkundehuus wordt schoongehouden door de inzet van eveneens zo belangrijke vrijwilligers. Het bestuur van de HKB prijst zich dan ook zeer gelukkig met de spontane medewerking van zo vele vrijwilligers. Echter, het bestuur is er zich ook van bewust dat de wereld er over vijf of tien jaar heel anders uit kan zien. De vergrijzing zal uitein- delijk ook zijn beslag krijgen op de Heemkundekring Bergh.

De gemiddelde leeftijd van de leden zal over een aantal jaren beduidend hoger liggen, terwijl er aan de achterkant bijna geen instroom meer zal zijn. Een van de grotere uitdagingen voor het bestuur is om ervoor te zorgen dat de HKB ook over vijf jaar of tien jaar, nog steeds als een welvarende en actieve en vooral levens- vatbare vereniging kan worden beschouwd.

Bron: Old Ni-js (maart 2015)

Deel deze pagina